e-İrsaliye Nedir?

e-İrsaliye nedir sorusunun cevabına, kağıt ortamda düzenlenmekte olan “sevk irsaliyesi” nin elektronik ortamda düzenlenmesi, elektronik ortamda iletilmesi, muhafaza ve ibraz edilmesine ilişkin düzenlemeleri kapsayan uygulamadır, denilebilir.
e-İrsaliye Nedir?

e-İrsaliye nedir, 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirli sektör ve mükellef gruplarına e-İrsaliye uygulamasına geçme zorunluluğu getirildi. Hal Kayıt Sistemine bildirim yapma yükümlülüğü bulunan ve komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticareti ile iştigal eden mükellefler 2020 tarihine kadar e-İrsaliye uygulamasına geçmek ve bu tarihten itibaren (bu tarih dâhil) düzenleyecekleri irsaliye belgelerini e-İrsaliye olarak düzenleme zorunluluğuna tabii tutuldu.

Kimlerin e-İrsaliye'ye Geçme Zorunluluğu Bulunur?

e-İrsaliye nedir sorusunu cevapladıktan sonra kimlerin bu uygulamaya geçmek zorunda olduğunu da belirtelim:

  • Özel Tüketim Vergisi Kanunu' na ekli (I) sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle EPDK’dan lisans (bayilik lisansı dâhil) alan mükellefler,
  • Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malların imal, inşa, ithalini ve ana bayi/distribütör şeklinde pazarlamasını gerçekleştiren mükellefler,
  • Maden Kanunu kapsamında maden ruhsat veya sertifikası alanlar,
  • Şeker Kanununun 2 nci maddesinin (e) bendinde tanımına yer verilen şekerin imalini gerçekleştiren mükellefler,
  • e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden demir ve çelik (GTİP 72) ile demir veya çelikten eşyaların (GTİP 73) imali, ithali veya ihracı faaliyetinde bulunan mükellefler,
  • Gübre Takip Sistemi'ne kayıtlı kullanıcılar,
  • E-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 25 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler.

Gelir İdare Başkanlığı, yazılı bildirim yaptığı mükelleflere en a 3 ay süre vererek irsaliye uygulamasına geçme zorunluluğu getirmeye yetkili kurumdur. Bunların hepsi, e-İrsaliye nedir sorusunu oluşturuyor.

e-İrsaliye'ye Geçiş Nasıl Yapılır?

e-İrsaliye nedir, nasıl geçiş yapılır, GİB tarafından sunulan irsaliye GİB Portal yöntemini tercih eden mükellefler; https://portal.efatura.gov.tr/efatura/egiris.jsp internet adresine giriyor ve araçlar menüsünden “Kullanıcı bilgileri” alanına giriş yapıyor.

Kullanıcı bilgileri kısmında “e-İrsaliye kullanmak istiyorum” butonuna tıklayarak irsaliye uygulamasını kullanmaya başlıyor. GİB Portal kullanıcıları ise yukarıdaki aşamaları geçtikten ve uygulamaya dahil olduktan sonra GİB’e başvuruyla ilgili herhangi bir bildirimde bulunmasına gerek kalmıyor.

e-İrsaliyenin Özellikleri Nelerdir?

e-İrsaliye nedir sorusundan sonra özelliklerinin ne olduğundan da bahsetmek gerekiyor.

e-İrsaliye nedir, kağıt irsaliyeyle hukuki açıdan hiçbir farkı bulunmayan bu uygulama, 10 yıl süreyle dijital ortamda saklanıyor, böylece geçmiş e-İrsaliyelere erişim sağlanıyor. Elektronik ortamda saklandığı için arşivlemenin iş gücü ve maliyet gibi unsurlarını bitirmiş oluyor. 

e-İrsaliyeleri dijital ortama taşıyarak, kayıtların güvenliği sağlanıyor. e-İrsaliye ile alıcıya anında bilgi ulaşırken kabul, red, iade süreçlerinde hızlı mutabakat sağlanıyor. Elektronik ortamda iletilen e-İrsaliye sayesinde yolda kaybolma riski yaşanmıyor. Kağıt kullanımını ortadan kaldıran irsaliye ile her yıl yüzbinlerce ağaç kurtarılıyor ve çevre dostu bir çözüm sağlanıyor.

e-İrsaliye nedir, malın fiili olarak sevk edileceği, bir yerden bir yere taşınması durumunda kesilen irsaliyenin fatura edilme süresi 7 gündür. 

Mal sevkiyatı sırasında irsaliyenin kağıt çıktısı ya da elektronik görüntüsünün araçta bulundurma zorunluluğu vardır. Çünkü, araçta bulunmaması ya da görüntülenebilir olmaması durumunda yol denetim memurları tarafından sorgulama ve doğrulama yapma işlemine olanak sağlanamamış oluyor.

e-İrsaliye nedir, hangi bilgileri içerir, e-İrsaliyenin düzenlenme tarihi ve belge numarası, e-İrsaliyeyi düzenleyenin adı/soyadı, ticaret unvanı, adresi, vergi dairesi ve vergi kimlik numarası, müşterinin adı/soyadı, ticaret unvanı, işyeri adresi ve farklı ise teslimat adresi gibi bilgiler irsaliyede bulunmalıdır.