Limited Şirket Nasıl Kurulur?

Limited şirket nasıl kurulur sorusundan önce limited şirket nedir sorusunu cevaplamak gerekiyor. Limited şirket, gerçek veya tüzel kişilikte, bir veya birden daha çok kişi tarafından kurulan şirketlere deniliyor.
Limited Şirket Nasıl Kurulur?

Limited şirket nasıl kurulur sorusunu cevaplamadan önce limited şirket nedir sorusunun tanımını yapmak gerekiyor. Bir veya birden daha çok kişi tarafından gerçek veya tüzel kişilikte kurulan şirketlere Limited şirket deniliyor.

Limited şirket nasıl kurulur? Bu soruya cevap olarak, Resmi Gazete tarafından 10 Mart 2018 tarihinde yayımlanan 7099 sayılı Kanun ile Limited Şirket’in kuruluşu tek bir noktada toplandı ve bu nedenle kuruluş süreci kolaylaştırılmış oldu, denilebilir. 

Limited şirket sözleşmesi, günümüzde artık Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde imzalanmaya başlandı. Önceki yapılan uygulamada ise Türk Ticaret Kanunu (TTK), şirket sözleşmesinin ticaret sicili müdürü/yardımcısı huzurunda imzalanmasına izin veriyordu ancak bu fiilen uygulanamıyordu. Bu nedenle Limited şirket kuruluşu için notere gitmek zorunlu tutuluyordu.

Limited şirket hakkında değişiklikler yapılması sonucunda limited şirket kurucularının sözleşmedeki imzalarının noter tarafından onaylanması uygulaması artık kaldırıldı. Bunun yerine imza atmaya yetkili birinin şirket adına imza atmasının beyanı, ticaret sicili müdürlüğünün hangisi olduğu fark etmeksizin yazılı beyanda bulunması ile birlikte verilmesi uygulaması uygulanıyor. Limited şirket nasıl kurulur, günümüzde bu şekilde şekillendi.

Limited Şirket Özellikleri Nelerdir?

Limited şirket nasıl kurulur, günümüzde ticari faaliyet göstermek isteyenler en çok Limited Şirket, Anonim Şirketi, Şahıs şirketi ve Komandit Şirket kuruyor. Limited şirket nasıl kurulur, limited şirketin özellikleri nelerdir sorularını cevaplayalım. Bir Limited şirket kurmak için gösterilmesi gereken sermaye bulunuyor. En az sermayenin de 10.000 TL olması gerektiği belirlendi. Şirketin tescilinden sonra belirlenen sermayenin 24 ay içinde ödenmesi hakkı tanınıyor. Ancak başlangıç aşamasında taahhüt edilmesi gerekiyor.

Limited şirket nasıl kurulur sorusuna cevaben, limited şirket gerçek veya tüzel kişilerden en az 1 en fazla 50 tane kişinin katılımı ile kurulabilen bir şirket türüdür. Bu şirketin içerisinde bulunan her pay, eşit ya da belirli paylara bölünerek ortakların ortaklık hakkını göstermiş oluyor. Bölünen paylar Limited şirket içerisinde 25 ve 25'in katları şeklinde oluyor. Ortaklar ise şirket kuruluşunda sermaye olarak ticari itibarlarını ve emeklerini koyuyor.

Tahvil çıkarmanın veya hisse senedinin yetkisi limited şirketlerde bulunmuyor. Limited şirket nasıl kurulur diyecek olursak, limited şirketinin kuruluşu aşamasında ortaklarının sorumlulukları sermaye olarak taahhüt ettikleri miktar olarak belirleniyor. Ayrıca, limited şirketteki ortakların sahip oldukları borçlarla ilgili kişisel sorumlulukları bulunmuyor. Limited şirket nasıl kurulur, kaç kişiyle kurulması gerekir, tek ortaklı limited şirketi açılsa da ortakların sayısının elliyi geçmemesi gerekiyor. 

Limited şirket nasıl kurulur, limited şirket ortakları, sadece yan edim yükümlülüklerini yerine getirmek, şirket sözleşmesinde öngörülen ek ödeme ve taahhüt ettikleri esas sermaye paylarını ödemekle yükümlü oldukları için şirket borçlarıyla ilgili bir sorumlulukları bulunmuyor. Şirket içinden tahsil edilemeyen kamu borçları nedeniyle ortaklar, sermaye payları oranında sorumlu tutuluyor.

Limited şirket nasıl kurulur, şirket sözleşmesi, şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki ve yazılı ticaret siciline tescil edilmiş halde bulunuyor. Limited şirketler halka arz edilemediği gibi hamiline ise yazılı pay ihraç edilemiyor. Limited şirket nasıl kurulur, Genel kurul onayına tabi olan limited şirket paylarının devri de bulunuyor.

Limited Şirketi Kurmak İçin Hangi Evraklar Gereklidir?

Limited şirket nasıl kurulur, kurmak için hangi evraklar gereklidir sorusuna cevap olarak, gereken evraklar şöyle;

 • İkametgâh ( Limited şirket ortaklarının hepsi için 2 adet alınmalıdır.)
 • Limited şirket kuruluş bildirim formu
 • Oda kayıt beyannameleri
 • Limited şirketin kurulacağı işyerine ait kira sözleşmesi
 • Limited şirket kuracak olan ortakların kimlik fotokopileri ve vesikalık resimleri
 • Kira kontratı
 • Limited şirketi kurarken gerekli olan sermayenin yatırıldığını gösteren dekont
 • Ortakların paylarını ve sermaye oranlarını gösteren evrak
 • Limited şirket temsilcisi ve müdürünü gösteren belge
 • Noter huzurunda tasdik edilmiş sözleşme

Limited Şirket Sözleşmesinde Bulunması Gereken Bilgiler Nelerdir?

Limited şirketinin kuruluş aşamasında sözleşmede yer alması gereken bilgiler nelerdir, Limited şirket nasıl kurulur? Şirketin kuruluş aşamasında ihtiyaç olan sözleşmeler mali müşavirler tarafından hazırlanıyor. 

Limited şirket nasıl kurulur, şirketin sözleşmesinde şu bilgiler yer alıyor: 

 • Sermaye tutarı ve ortakların payları
 • Limited şirketin işletme konusu
 • Limited şirketin ticaret unvanı ve adresi
 • Şirket müdürlerinin ad, soyad, unvan ve vatandaşlık bilgileri
 • İlan şekilleri
Limited Şirket Nasıl Kurulur?

Limited Şirket Nasıl Kurulur?

Limited şirket nasıl kurulur, şirketin kuruluşunun başlaması için ortaklar tarafından taahhüt edilen sermayenin nakit olarak getirilmesi gerekiyor. Sermayenin beyan edilmesi takdirde gerekli başvuru yapılıyor ve süreç başlamış oluyor. 

Limited şirket nasıl kurulur sorusu için şu aşamaları tamamlaması gerekiyor:

 • Muhasebeci anlaşması
 • Vergi ve banka süreçleri
 • Şirket kuruluşu için gereken evrakların toplanması
 • Ana sözleşme hazırlanması
 • Vekalet ve beyanname
 • Ticaret sicil kaydı
 • Ticaret odası kaydı
 • Vergi dairesine bildirim yapılması

Limited şirket nasıl kurulur, kuruluş aşamalarını tamamladıktan sonra şirket faaliyetlerine başlanıyor. Bu adımların dışında ofis, mağaza, depo veya restoran gibi fiziksel bir mekân kullanılarak faaliyet içinde olmanın düşünüldüğü takdirde belediyeden izin alma süreci başlıyor.

Limited şirketi nasıl kurulur, limited şirketin iki organı bulunuyor. Bunlardan ilki, genel kuruldur. Tüm pay sahiplerinin temsil edildiği yer olan genel kurul, şirket hakkında önemli kararları almaya kural olarak (örn: müdürlerin seçilmesi, şirketin feshi, şirket sözleşmesinin değiştirilmesi, denetçinin seçilmesi vb.) konularında yetkili organ görevindedir.

İkinci seçenek ise müdürler kuruludur. Şirketin yönetimi ve temsili hakkında temel olarak görevli olan bir kuruldur. Limited şirket nasıl kurulur, şirketin tek müdürü olabiliyor. Şirket ortağı olarak müdürlerden en az birinin olması zorunluluğu bulunuyor. Müdür olacak kişiler Türk vatandaşlığı taşıması veya Türkiye’ye yerleşik olması gibi şartı bulunmuyor.

Limited Şirket Kuruluş Aşamaları

Limited şirket nasıl kurulur sorusunun ilk aşamasında, kullanıcılar ücretsiz üyelik oluşturmak için MERSİS'in internet adresi https://mersis.gtb. gov.tr/ üzerinden şirketin kuruluşunun aşamalarını başlatıyor. Limited şirket nasıl kurulur, Türk vatandaşlarının kimlik numaraları, yabancıların ise pasaport numaraları MERSİS'te şirket sözleşmesi hazırlanırken yetkili veya ortak olarak eklenebiliyor. Yabancıların bu işlemi gerçekleştirebilmesi için öncelikle vergi dairesinden vergi numarası almaları gerekiyor. Ardından kendilerini MERSİS’e kayıt ettirmeleri için ticaret sicili müdürlüğüne başvurmaları gerekiyor.

Limited şirket nasıl kurulur, sözleşmede bulunması kanuni olarak zorunlu olan unsurların doldurulması için kullanıcı MERSİS tarafından yönlendiriliyor ve şirket sözleşmesi gerekli bilgiler girildiği zaman hazırlanıyor. Sözleşmenin dili Türkçe olarak hazırlanıyor. MERSİS ise, şirketin potansiyel vergi numarasını otomatik olarak atıyor.

Limited şirket nasıl kurulur, son olarak sözleşme kurucular tarafından imzalanıyor. Bu imzaların yetkili bir makam tarafından gerçek olup olmadığına dair kontrol ediliyor. Bu işlem için kurucuların ya da yetkili temsilcilerinin ilgili kuruluşa gitmeleri gerekiyor. Limited şirket nasıl kurulur, Limited şirketlerde bu işlem şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki ticaret sicili müdürlüğünde gerçekleştiriliyor. 

Limited şirket nasıl kurulur, şirketi temsil etme yetkisi verilen kişilerin şirket unvanı temsili olarak atacakları imzaların yetkili makam tarafından onaylanması gerekiyor. Ardından verilen imza beyanları hazırlanıyor. Limited şirket nasıl kurulur, bu işlem Türkiye'de ticaret sicili müdürlüğünde yapılıyor. 

Limited şirket nasıl kurulur, "Rekabet Kurumu Payı" olarak şirket sermayesinin %0,04’ünün, kuruma ait banka hesabına yatırılması gerekiyor. Limited şirket nasıl kurulur, para yatırma işlemi için ayrıca bankaya gidilmesine gerek olmuyor.

Limited şirket nasıl kurulur, kurucular ilgili belgelerle birlikte sicil müdürlüğüne başvuru yaptığı zaman tescil işlemi ticaret sicili müdürlüğü tarafından tamamlanıyor. Limited şirket nasıl kurulur, limited şirketlerin kuruluşunda ticaret sicili müdürlüğünce tasdik edilen tutulması gereken ticari defterler, daha sonrasında tescil sürecinden sonra ilgiliye veriliyor. Bir vekaletname aracılığı ile kuruluş işlemleri tarafından yetkilendirilen temsilci aracılığıyla işlem yapılabiliyor. Limited şirket nasıl kurulur, bundan oluşuyor.

Limited şirket nasıl kurulur, Bir limited şirket kurmadan önce sermaye planı yapmak kurucusuna fayda sağlıyor. Bu süreçte, iyi bir plan yaparak bütçe verimli bir biçimde yönetiliyor. Limited şirket nasıl kurulur, bankalara ait özel kurumsal krediler veya KOSGEB gibi hibe programları sayesinde şirket kuruluşunda ihtiyaç olan sermaye karşılanabiliyor. 

Limited şirket nasıl kurulur, pazar araştırması yapmadan faaliyete geçilmemelidir. Firmanın başarılı olmasının yolu piyasa ihtiyaçlarına hitap etmekten geçiyor. Limited şirket nasıl kurulur, dikkat edilmesi gereken maddeler bunlardır.