Limited Şirket Nasıl Kurulur?

Limited şirket nasıl kurulur sorusundan önce limited şirket nedir sorusunu cevaplamak gerekiyor. Limited şirket, gerçek veya tüzel kişilikte, bir veya birden daha çok kişi tarafından kurulan şirketlere deniliyor.
Limited Şirket Nasıl Kurulur?

Limited şirket nasıl kurulur sorusundan önce limited şirket nedir sorusunu cevaplamak gerekiyor. Limited şirket, gerçek veya tüzel kişilikte, bir veya birden daha çok kişi tarafından kurulan şirketlere deniliyor.

Limited şirket nasıl kurulur sorusuna cevap olarak, 10 Mart 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7099 sayılı Kanun ile Limited Şirket'in kuruluşu tek bir yerde toplanarak tek bir noktada kurulduğu için de kuruluş süreci kolaylaştırıldı, denilebilir. 

Günümüzde artık Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde imzalanmaya başlanan Limited şirket sözleşmesi, önceki uygulamada Türk Ticaret Kanunu (TTK), şirket sözleşmesinin ticaret sicili müdürü/yardımcısı huzurunda imzalanmasına izin verse de, bu fiilen uygulanamıyordu ve limited şirket kuruluşu için notere gitmek zorunluydu.

Yapılan değişiklik ile birlikte limited şirket kurucularının sözleşmedeki imzalarının noterce onaylanması uygulaması kaldırıldı. Artık şirket adına imzaya yetkili kimsenin imza beyanının, herhangi bir ticaret sicili müdürlüğünde yazılı beyanda bulunmak suretiyle verilmesi uygulaması getirildi. Limited şirket nasıl kurulur, günümüzde bu şekilde şekillendi.

Limited Şirket Özellikleri Nelerdir?

Limited şirket nasıl kurulur, günümüzde ticari faaliyet göstermek isteyenler en çok Limited Şirket, Anonim Şirketi, Şahıs şirketi ve Komandit Şirket kuruyor. Limited şirket nasıl kurulur, özellikleri nelerdir sorusuna gelecek olursak, Limited şirket kuruluşu için gösterilmesi gereken en az sermayenin 10.000 TL olması gerekiyor. Bu sermaye, şirketin tescilinden sonra 24 ay içinde ödenebiliyor. Ancak başlangıç aşamasında taahhüt edilmesi gerekiyor.

Limited şirket nasıl kurulur, en az 1 en fazla 50 tane gerçek veya tüzel kişinin katılımı ile kurulabilen bir şirket türü olan limited şirket içerisinde bulunan her pay, ortakların ortaklık hakkını göstermek için eşit ya da belirli paylara bölünüyor. Limited şirket içerisinde bölünen paylar 25 ve 25'in katları şeklinde olup şirket kuruluşunda ortaklar ticari itibarlarını ve emeklerini sermaye olarak koyuyor.

Limited şirketlerin hisse senedi veya tahvil çıkarma yetkisi bulunmuyor. Limited şirket nasıl kurulur, limited şirket ortaklarının sorumlulukları şirket kuruluşu aşamasında sermaye olarak taahhüt ettikleri miktar kadardır. Ayrıca, limited şirket içerisinde bulunan ortakların borçlara yönelik kişisel sorumlulukları bulunmuyor. Limited şirket nasıl kurulur, kaç kişiyle kurulması gerekir, tek ortaklı limited şirketi açılsa da ortakların sayısının elliyi geçmemesi gerekiyor. 

Limited şirket nasıl kurulur, şirkette ortaklar, şirket borçlarından sorumlu olmayıp, sadece taahhüt ettikleri esas sermaye paylarını ödemekle ve şirket sözleşmesinde öngörülen ek ödeme ve yan edim yükümlülüklerini yerine getirmekle yükümlüdürler. Ortaklar şirketten tahsil edilemeyen kamu borçlarından dolayı sermaye payları oranında sorumludur. 

Limited şirket nasıl kurulur, şirketin yazılı ve merkezinin bulunduğu yerdeki ticaret siciline tescil edilen bir şirket sözleşmesi bulunuyor. Limited şirketlerde hamiline yazılı pay ihraç edilemiyor, ayrıca halka arz edilemiyor. Limited şirket nasıl kurulur, limited şirket paylarının devri genel kurul onayına tabidir.

Limited Şirketi Kurmak İçin Hangi Evraklar Gereklidir?

Limited şirket nasıl kurulur, kurmak için hangi evraklar gereklidir sorusuna cevap olarak, gereken evraklar şöyle;

 • Limited şirket kuruluş bildirim formu
 • Noter huzurunda tasdik edilmiş sözleşme
 • Limited şirket kuracak olan ortakların kimlik fotokopileri ve vesikalık resimleri
 • Limited şirketi kurarken gerekli olan sermayenin yatırıldığını gösteren dekont
 • İkametgâh ( Limited şirket ortaklarının hepsi için 2 adet alınmalıdır.)
 • Limited şirketin kurulacağı işyerine ait kira sözleşmesi
 • Oda kayıt beyannameleri
 • Kira kontratı
 • Ortakların paylarını ve sermaye oranlarını gösteren evrak
 • Limited şirket temsilcisi ve müdürünü gösteren belge

Limited Şirket Sözleşmesinde Bulunması Gereken Bilgiler Nelerdir?

Limited şirket nasıl kurulur, sözleşmede bulunması gereken bilgiler nelerdir, şirketi kurarken gerekli olan bu sözleşmeler mali müşavirler tarafından hazırlanıyor. 

Limited şirket nasıl kurulur, şirketin sözleşmesinde şu bilgiler yer alıyor: 

 • Limited şirketin ticaret unvanı ve adresi
 • Limited şirketin işletme konusu
 • Sermaye tutarı ve ortakların payları
 • Şirket müdürlerinin ad, soyad, unvan ve vatandaşlık bilgileri
 • İlan şekilleri
Limited Şirket Nasıl Kurulur?

Limited Şirket Nasıl Kurulur?

Limited şirket nasıl kurulur, şirketin kuruluşu ortakların taahhüt ettikleri sermayeyi nakit olarak getirmeleriyle başlıyor. Sermaye beyan edilip gerekli başvuru yapıldıktan sonra süreç başlamış oluyor. 

Limited şirket nasıl kurulur sorusu için şu aşamaları tamamlaması gerekiyor:

 • Muhasebeci anlaşması
 • Şirket kuruluşu için gereken evrakların toplanması
 • Ana sözleşme hazırlanması
 • Vergi ve banka süreçleri
 • Ticaret sicil kaydı
 • Vekalet ve beyanname
 • Vergi dairesine bildirim yapılması
 • Ticaret odası kaydı

Limited şirket nasıl kurulur, kuruluş aşamalarını tamamladıktan sonra şirket faaliyetlerine başlanıyor. Sayılan adımların dışında mağaza, ofis, restoran veya depo gibi fiziksel bir mekânda faaliyet göstermek düşünülüyorsa belediyeden izin almak gerekiyor.

Limited şirketi nasıl kurulur, limited şirketin iki organı bulunuyor. Bunlardan ilki, genel kuruldur. Genel kurul, kural olarak tüm pay sahiplerinin temsil edildiği, şirkete dair önemli bazı kararları almaya (örn: şirket sözleşmesinin değiştirilmesi, müdürlerin seçilmesi, denetçinin seçilmesi, şirketin feshi, vb.) münhasıran yetkili olan organdır. 

İkincisi ise müdürler kuruludur. Bu kurul, temel olarak şirketin yönetimi ve temsili ile görevli olan organdır. Limited şirket nasıl kurulur, şirketin tek müdürü olabiliyor. Müdürlerden en az birinin şirket ortağı olması zorunludur. Müdürlerin Türk vatandaşı olması ve Türkiye'de yerleşik olma şartı bulunmuyor.

Limited Şirket Kuruluş Aşamaları

Limited şirket nasıl kurulur sorusunun ilk aşamasında, kullanıcılar MERSİS'in internet adresi https://mersis.gtb. gov.tr/ üzerinden ücretsiz üyelik oluşturarak, şirket kuruluş sürecini başlatıyor. Limited şirket nasıl kurulur, MERSİS'te şirket sözleşmesi hazırlanırken Türk vatandaşları kimlik numaraları ile yabancılar ise pasaport numaraları ile ortak veya yetkili olarak eklenebiliyor. Ancak bu işlem için yabancıların öncelikle vergi dairesinden vergi numarası almaları ve ticaret sicili müdürlüğüne başvurarak kendilerini MERSİS'e kayıt ettirmeleri gerekiyor.

Limited şirket nasıl kurulur, MERSİS kanuni olarak sözleşmede bulunması zorunlu olan unsurların doldurulması için kullanıcıyı yönlendiriyor ve gerekli bilgilerin girilmesiyle şirket sözleşmesi hazırlanıyor. Sözleşme Türkçe olarak hazırlanıyor. Şirketin potansiyel vergi numarası da MERSİS tarafından otomatik olarak atanıyor.

Limited şirket nasıl kurulur, daha sonra kurucular sözleşmeyi imzalıyor ve bu imzaların gerçekten onlara ait olup olmadığı yetkili bir makam tarafından tasdik ediliyor. Bu işlem için kurucuların ya da yetkili temsilcilerinin ilgili kuruluşa gitmeleri gerekiyor. Limited şirket nasıl kurulur, Limited şirketlerde bu işlem şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki ticaret sicili müdürlüğünde gerçekleştiriliyor. 

Limited şirket nasıl kurulur, şirketi temsile yetkili kılınan kişilerin şirket unvanı altında atacakları imzalarının yetkili makam tarafından onaylanarak, imza beyanlarının hazırlanması gerekiyor. Limited şirket nasıl kurulur, Türkiye'de bu işlem herhangi bir ticaret sicili müdürlüğünde yapılıyor. 

Limited şirket nasıl kurulur, şirket sermayesinin %0,04'ünün "Rekabet Kurumu Payı" olarak, bu kurumun banka hesabına yatırılması gerekiyor. Limited şirket nasıl kurulur, bu işlem için ayrıca bankaya gidilmesine gerek bulunmuyor. 

Limited şirket nasıl kurulur, kurucuların ilgili belgelerle beraber sicil müdürlüğüne başvurusu üzerine ticaret sicili müdürlüğü tescil işlemini tamamlıyor. Limited şirket nasıl kurulur, limited şirketlerin kuruluşunda, bunların tutacağı ticari defterler ticaret sicili müdürlüğünce tasdik edilerek, tescili takiben ilgilisine veriliyor. Kuruluş işlemlerinin bir vekaletname ile yetkilendirilen temsilci aracılığıyla da yapılabiliyor. Limited şirket nasıl kurulur, bundan oluşuyor.

Limited şirket nasıl kurulur, Limited şirket kuruluş aşamasına geçmeden önce sermaye planı yapmak faydalıdır. Bu süreçte, iyi bir plan yaparak bütçe verimli bir biçimde yönetiliyor. Limited şirket nasıl kurulur, şirket kuruluşunda ihtiyaç olan sermayeyi bankaların özel kurumsal kredileriyle veya KOSGEB gibi hibe programlarıyla karşılanabiliyor. 

Limited şirket nasıl kurulur, pazar araştırması yapmadan faaliyete geçilmemelidir. Firmanın başarılı olmasının yolu piyasa ihtiyaçlarına hitap etmekten geçiyor. Limited şirket nasıl kurulur, dikkat edilmesi gereken maddeler bunlardır.